ESPERANTO SOCIETO RIJEKA - JARRAPORTO POR 1998
ESPERANTSKO DRUŠTVO RIJEKA - GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA 1998

(prema knjizi "Esperantski mozaik", "Liberiga Stelo" Osijek, 2003.)

ESPERANTSKO DRUŠTVO RIJEKA - Izvješće za 1998.

Izborna skupština Društva održana je 30.11.1997.g. Ta skupština je održana temeljem odredbi utvrđenim u Zakonu o udrugama, a na kojoj je donijet novi Statut Društva, koji je usklađen s odredbama Zakona o udrugama. Zakonom o udrugama Društvo je prestalo biti društvena organizacija,  a što je Društvo bilo po rješenju od 11.12.1984.g. Do 11.12.1984.g. Društvo je bilo udruga (udruženje) građana. Rješenjem Županije Primorsko-goranske od 02. rujna 1997.g. Društvo je temeljem Zakona o udrugama postalo udrugom  dana 15.07.1997.g. Do 15.siječnja l998.g. Društvo je moralo svoj statut uskladiti sa Zakonom o udrugama i podnijeti zahtjev za registraciju do 15.siječnja 1998.g. Zahtjev za registraciju podnijet je nadležnom tijelu 12.01.1998.g. Rješenjem Ureda za opću upravu Primorsko-goranske županije od 01.srpnja 1998.g. (KLASA: UP/I-230-02/98-01/84, URBROJ: 2170-10-01-98-2) s danom 01.srpnja 1998.g. Društvo je upisano u registar udruga pod brojem 08000790 (...)                          

 

AKTIVNOSTI DRUŠTVA. U 1998.g. održane su redovne aktivnosti društva. Izdavao se Informilo (obavijesti), iako ne redovito. Održavani su redovni sastanci ponedjeljkom od 19 do 20 sati, a jednom mjesečno i predavanja. Zapaženo je predavanje Radoslava Škalamere pod nazivom Ni fosu nian sulkon (Orimo svoju brazdu). Ovo predavanje Radoslav Škalamera, umirovljeni novinar Novog lista, održao je i na Svjetskom kongresu esperantske mladeži, koji je održan u Rijeci. Predavao je i Vjekoslav Morankić na temu: Esperanto u međunarodnoj trgovini. Održavani su i susreti esperantista u Vili Amfori a najznačajniji je posjet Istvána Nemerea, poznatog svjetskog i esperantskog pisca, kao i spisateljice Spomenke Štimec. Oboje su članovi PEN kluba esperantskih pisaca. Svjetski omladinski kongres esperantista bila je najznačajnija  esperantska manifestacija održana u zadnjih skoro 20 godina u Rijeci, tj. od Kongresa organizacije SAT-a (Sennacieca Asocio Tutmonda), koji je održan u Rijeci 1980.g. Svjetski omladinski esperantski kongres održan je u Rijeci od 25. srpnja do 1. kolovoza 1998.g., u organizaciji Hrvatske esperantske mladeži i suorganizaciji našeg društva. Za uspjeh ovog kongresa najzaslužniji su članovi našeg društva Sanja Bokulić, predsjednik Loka kongresa komitato (organizacijskog odbora), kao i Snježana Bokulić zadužena za program kongresa i izdavačku djelatnost kongresa. U organizaciji kongresa učestvovali su uz suradnike iz Zagreba i drugi mladi riječki esperantisti (...)

 

TEČAJEVI ESPERANTA.  U pripremi kongresa značajan napor je učinjen u organizaciji novih tečajeva esperanta za mlade. Tu se posebno istakla Sanja Bokulić koja je uspjela da se svaki mjesec počinje s jednim novim tečajem.   KNJIŽNICA.  Biblioteka posjeduje sad ukupno 921 knjigu, pa po tome spada u bogate knjižnice. KARNEVALSKI SUSRETI.  Nakon uspješnog završetka Svjetskog kongresa esperantske mladeži, Društvo je pokrenulo akciju da se u Rijeci svake godine održi neka međunarodna esperantska manifestacija. Na osnovi inicijative Sanje Bokulić prišlo se realizaciji te zamisli. Odlučeno je da se međunarodni susret esperantista u Rijeci održava u vrijeme riječkog karnevala. Na pripremama se počelo raditi na jesen 1998.g., a susret je održan 1999.g. u vrijeme riječkog karnevala. Ovaj prvi susret bio je skroman. Susretu su prisustvovali esperantisti iz Zagreba, Rijeke i Trsta.

 

VILA "AMFORA". Vila Amfora  u Kostreni, koju mi esperantisti zovemo Vila Esperanto, još nije vlasnički riješena u smislu Zakona o udrugama.  Stupanjem na snagu Zakona o udrugama sve nekretnine bivših društvenih organizacija, a Esperanto društvo Rijeka bilo je registrirano kao društvena organizacija, pripale su Republici Hrvatskoj. Na osnovi Zakona, Vlada Republike Hrvatske trebala je predložiti Državnom saboru prijedlog kriterija o vraćanju istih nekretnina pravnim slijednicima društvenih organizacija. Društvo je u zakonskom roku tj. 11.09.1997.g. podnijelo Vladi popis nekretnina. U međuvremenu, tokom 1999.g. zatražili smo od Vlade da donese odluku o povratu nekretnina, ali nam je odgovoreno, da to nije moguće, jer još Državni sabor nije prihvatio kriterije za povrat nekretnina na prijedlog Vlade. To što se ne rješava povrat nekretnina, ne samo nama već i Esperantskom društvu Bude Borjan u Zagrebu, kao i Hrvatskom savezu za esperanto, moglo bi stvarati teškoće u organizaciji Svjetskog esperantskog kongresa, koji će se održati u Zagrebu 2001. godine. Nadamo se da će do tada Vlada i Sabor riješiti ovo pitanje (...)


-----> Hrvatski savez za esperanto
-----> Hrvatski savez za esperanto