KROATA   ESPERANTO  -  LIGO  (KEL) 
HRVATSKI SAVEZ ZA ESPERANTO

Oficialaj paĝoj  -  Službene stranice   
vizitoj/posjeta:


Kroata Esperanto-Ligo,   Kneza Mislava 11, HR-10000 Zagreb

tel: +385 1 4617 550,   fakso: +385 1 4619 373,  
poŝtel.:+385 91 4617 550   
esperanto@zg.t-com.hr


Statuto de KEL (kroatlingva) -  unuigita teksto el 2013

REKLAMO:    ESPERANTA RADIO


Hrvatski savez za esperanto,   Kneza Mislava 11,  HR-10000 Zagreb

tel: 01 /  4617 550,   faks: 01 / 4619 373,  mobitel: 091 / 4617 550
esperanto@zg.t-com.hr
    
oib=53992829935, mb=3256804, ziro=Raiffeisen banka  2484008-1100881157,
Upis u registar udruge=8.11.2000, reg.broj=00000425

Statut Saveza - pročišćen tekst; odobrilo Upravno vijeće 23.11.2013.

logo mali    logo srednji    logo veliki    logo vrlo veliki

 

KEL dobio nagradu Premio Cigno za informiranje o esperantu  / KEL ricevis la Premio-n Cigno por informado pri Esperanto
 
10. kongres Europskog esperantskog saveza (srpanj 2014, Rijeka)  / 10-a kongreso de Europa Esperanto-Unio en Kroatio (julio 2014)
!!! FOTOGRAFIJE sa svih kongresa hrv.esperantista  ///  !!! FOTOJ el ĉiuj kroatiaj esperantaj kongresoj
Esperanto u Splitu + godišnja skupština 6.12.2013.  ///  Esperanto en Split + Jarkunveno 6 dec 2013
IZVJESTAJ: Susret esperanatskih pisaca u Hrašćini 13-15.9.2013  /  RAPORTO: Renkontigo de esperantaj verkistoj en Kroatio 13-15 sep 2013
Kako nauciti esperanto preko interneta? ///  Kiel lerni Esperanton rete? (kroatlingve)
NOVA STRANICA: Hrv. željezničarsko esperantsko društvo  /// NOVA PAGO Kroata Fervojista Esperanto-Asocio


    

PLEJ GRAVE

Kio estas Esperanto?    (kroatlingve)
Reta kurso de Esperanto (kroatlingve)


Kroata Esperanto-Ligo (KEL) kaj la kluboj
 
 Utilaj retaj ligoj en la mondo 
Utilaj retaj ligoj en Kroatio

LERNOLIBRO DE ESPERANTO (KROATE) nur 40 kunaoj

  NUR KROATIO HAVAS!  Galerio de kroata esperanta historio

Esperanto Societo Rijeka en Facebook
Studentska Esperanto-Klubo el Zagreb en Facebook
NAJVAŽNIJE


Što je esperanto? 
 
Naučite esperanto!     

Hrvatski savez za esperanto i klubovi
Korisne veze na Internetu u inozemstvu 
Korisne veze na Internetu u Hrvatskoj 

NABAVITE UDŽBENIK ESPERANTA po samo 40 kn

SAMO HRVATSKA IMA!   Galerija hrvatske esperantske povijesti

Esperantsko društvo Rijeka na Facebooku
Studentski esperantski klub iz Zagreba na Facebooku
 


PLEJ BONE

  VIDEO - ESPERANTO  .
Historio: Universala Kongreso de Esperanto, Zagreb, 2001Esperantaj elsendoj de Radio-Zagreb 1953-1992 (sondosieroj!)
Pluraj materialoj el 1970-2000 por Radio-Zagreb (Vlado Jurkoviċ)  

Kroata esperanta Reta Legejo  
Esperantaj stratoj kaj aliaj ZEO-j en Kroatio

  Galerio de kroata esperanta historio 
 Galerio de esperanta historio el Osijek

Galerio de esperanta historio el Rijeka
Esperanta filatelo en Kroatio
Foto-albumo "Bildoj kaj Faktoj" pri Esperanto en Kroatio

Zagreba metodo de Esperanto-instruado
Klubaj programoj


Ĉiuj grandaj jubileoj de Esperanto en Kroatio  2007-2009

Granda privata esperanta galerio (kolektas J.Pleadin)


NAJBOLJE

VIDEO - ESPERANTO  
Povijest: Svjetski kongres esperantista - Zagreb, 2001.

Esperantske emisije Radio-Zagreba 1953-1992 (tonski zapis!)
 
Dodatni snimci 1970-2000. za Radio-Zagreb (Vlado Jurkoviċ)  

Hrvatska esperantska Web-Čitaonica
Esperantske ulice i drugi objekti u Hrvatskoj
Galerija starih esperantskih fotografija iz Hrvatske
 
Galerija esperantskih fotografija iz Osijeka
Galerija esperantskih fotografija iz Rijeke

Esperantska filatelija u Hrvatskoj

Foto - album "Slike i činjenice" o esperantu u Hrvatskoj

Esperanto u Hrvatskoj
Programi klubova

Sve velike godišnjice esperanta u RH 2007-2009

Velika privatna esperantska galerija (prikuplja J.Pleadin)

 


NIA  PAĜO

Kio lastatempe ŝanĝiĝis en la paĝoj de KEL ?
Statistika + geografia prezento de vizitoj al la KEL-portalo


NAŠA  STRANICA

Što je u posljednje vrijeme mijenjano na ovim stranicama ?
Statistike i geografski prikaz posjeta glavnoj stranici KEL-a

 


JARRAPORTOJ PRI AGADO DE KEL (kroatlingve)

Raporto por la jaro 2012
Raporto por la jaro 2011

Raporto por la jaro 2010
Raporto por la jaro 2009

Raporto por la jaro 2008
Raporto por la jaro 2003

 


GODIŠNJA IZVJEŠĆA O RADU SAVEZA

Izvješće o radu Hrvatskog saveza za esperanto u 2012. 
Izvješće o radu Hrvatskog saveza za esperanto u 2011. 
Izvješće o radu Hrvatskog saveza za esperanto u 2010. 
Izvje
šće o radu Hrvatskog saveza za esperanto u 2009. 
Izvje
šće o radu Hrvatskog saveza za esperanto u 2008. 
Izvještaj o radu Hrvatskog saveza za esperanto u 2003.

 


AKTUALE
 

Festado de Zamenhofa Tago en  Zagreb kaj Varaždin (dec 2013)

Raporto: 24-a Montkabana Renkontiĝo (Kroatio, septembro 2013)

Raporto: Esperantistoj de Bjelovar en la Tago de Bjelovar 22.9.2013.

10-a kongreso de Eŭropa Esp.Unio, Kroatio 2014 (organizanta paĝo)

Artikoloj de Davor Grgat en Slobodna Dalmacija pri Esperanto

14 sept. 2013 raporto el Hrašćina renkontiĝo de esperantaj verkistoj

Universala Kongreso de Esperanto eble denove en Zagreb?

Esperantistoj de Bjelovar okaze de la Tago de Bjelovar 22.9.2013.

Esperanta "Adriatika somerumado" (Kroatio, 3-10 aŭg 2013)

Boatado sur la rivero Kupa - esp-istoj en publika evento (31.7-5.8)

Mortis Ivo Borovečki, tre elstara kroata esperantisto (23 jul 2013)

Jarkunveno de KEL okazis en Zagreb 8 jun 2013

17. esperanta konferenco Alp-Adrio (Izola/Slovenio, 1-2.jun 2013)

25 maj 2013.  Meteorita festo en Hrašćina (nur kroate)

Seulo - korea traduko (per Esperanto) de la famega kroata infanlibro

Hrv. Kostajnica - bela prelego pri Antonija Jozičić (19 apr)(kroate)

Ekde 2013 ne plu esperanta konkurso por lernantoj en Kostrena

Esperanta literatura premio al Zdravko Seleš

Zagreb - prelego pri esperantaj pioniroj en Kroatio (1889,1908)

Sisak - prelego en la urba biblioteko 13 feb 2013

Varaždin - prelego en la gimnazio 25 jan 2013

Petrinja - prelego en la instruista fakultato 24 jan 2013

10 feb 2013 - Karnavalo en Rijeka - partoprenu esperantan grupon!

Zamenhofa Tago en Kroatio 2012

Pri la fervojista IFEF-kongreso  en 2012 en Herzberg (Z.Hinšt)

28 sep 2012   Eta jubileo de Esperanto en Rijeka

15 sept. 2012 en Hrašćina renkontiĝo de esperantaj verkistoj

26.7.2012  Esperanto 125-jara! (kroatlingve pri la Unua libro)

14 jul 2012 - Fondita esperanto-societo en Križevci

1.6.2012 Aperis ĉina traduko (per Esperanto) de "Hlapić"

26.4.2012 Radio Student "Sen mono al Zanzibar" - Tina Tišljar
29.3.2012 Radio Student "Sen mono al Zanzibar" - Djivo Pulitika

18-20.5.2012 En la E-konkurso la unuan fojon lernantoj el Šibenik

18-20.5.2010 - Kroatia E-konkurso por lernantoj (apud Rijeka)

4.4.2012 Kontrakto inter  ES Rijeka kaj skoltoj pri hostelo Esperanto

100-a jubileo de Tibor Sekelj (esperantisto, vojaĝanto, ĵurnalisto)

19 feb 2012 - Karnavalo en Rijeka - partoprenu esperantan grupon!

Agado de KEl-a en Umag kaj Šibenik  09.12. 2011. + 14.1.2012

18 dec 2011 - Fondita esperanto-societo en Petrinja

 1 dec 2011 - Prelego en Eŭropa Hejmo pri etaj lingvoj en EU 

  10-a kongreso de kroataj esperantistoj - Koprivnica, 22-24.6.2012

14-16 okt 2011  MEVO (Marborda Evento, en Opatija kaj Lovran)

17 septemb. 2011 en Hrašćina renkontiĝo de esperantaj verkistoj

1-6.8.2011. En Stara Sušica 12a junulara renkontiĝo MIRO

 9-a kongreso de kroataj esperantistoj - Bjelovar, 14-15.5.2011

Zamenhofa festo 15-an dec 2010 en zagreba Juda komunumo

Esperantaj kursoj en Križevci (julio kaj aŭgusto) (kroatlingve)

8. Kongreso de kroataj esperantistoj en Velika Gorica, 11.sep.

Someraj esp-kursoj en la franca kastelo Greziljono 17.7-14.8
(ĉi tie vidu la kastelon!)

REF 2010 - Renkontiĝo de esperantaj familioj en Kroatio 25.7-8.8.

21-23.5.2010 - Kroatia E-konkurso por lernantoj (apud Rijeka)

Aperis nova granda vortaro kroata-esperanta, januaro 2010!

22.12.2009  Zamenhofa Tago  festo en Zagreb

17.10.2009 en Osijek renkontiĝis kroataj esperantistoj:
"120 jaroj da Esperanto en Osijek kaj Kroatio"
 

17.10.2009 - Lanĉo de la libro "Kvin petaloj el Osijek" 
17.10.2009 Osijek - solene malfermita Esperanto-strato

11.9.2009 - Esperantistoj el Rijeka prenis respondecon pri la tombo de la unua kroata esperantist(in)o Marija Pilepić, ordigis ĝin kaj metis dulingvan tabulon kun ŝia foto

*    *    *

18-20 septemb. 2009 Renkontiĝo de esperantaj verkistoj
Forpasis Dalibor Brozović, prezidanto de KEL
"Kalendulo" publika alvoko ("Tempo", aprilo 2009)
 
Jarraporto de "Bude Borjan" Zagreb en 2008 (esp.) 

Fondaĵo "Kalendulo" premios kroatajn esperantistojn  22.12.2008. Osijek ricevis Esperanto-straton !!!
13a decembro 2008  Solena kunsido de KEL en Zagrebo
Novembro 2008 Esperanta simpozio en zagreba  fakultato
Granda Vortaro Esperanta-Kroata (Lucija Borčić)!

Nova esperanta magazino el Osijek: "Osijeka Sonorilo"
15-17 aŭgusto 2008 Renkontiĝo de esperantaj verkistoj
2-8.8.2008. En Duga Resa 10a junulara renkontiĝo MIRO
31.5.2008.  En Hrašćina denove la meteorita festo
Karavano el Kroatio al UK en Roterdamo, julio 2008


AKTUALNO
 

Proslava Zamenhofova dana u Zagrebu i Varaždinu (prosinac 2013.)

Izvještaj: 24. Susret esperantista planinara (Papuk, rujan 2013.)

Izvještaj: Esperantisti Bjelovara povodom Dana Bjelovara 22.9.2013.

10. kongres Europskog esp.saveza u Rijeci 2014. (stranica organizatora).

Članci Davora Grgata u Slobodnoj Dalmaciji o esperantu

14.9.2013.  Izvještaj sa susreta esperantskih pisaca u Hrašćini

Svjetski kongres esperantista uskoro ponovo u Zagrebu?

Najava: Esperantisti Bjelovara povodom Dana Bjelovara 22.9.2013.

Esperantsko "Jadransko ljetovanje" (Prvić Luka, 3.-10. kolovoz 2013.)

Plovidba Kupom - esperantisti u javnoj manifestaciji (31.7-5.8.2013.)

Umro Ivo Borovečki, veoma istaknut hrvatski esperantist (23.7.2013.)

Godišnja skupština Saveza održana u Zagrebu 8.6.2013.

17. esperantska konferencija Alpe-Jadran (Izola/Slovenija, 1-2.6.2013.)

25.5.2013.  U Hrašćini 262. obljetnica hrašćinskog meteorita

U Seulu objavljen korejski prijevod Hlapića (preko esperanta!) (4/2013.)

Hrvatska Kostajnica - lijepo predavanje o Antoniji Jozičić (19.4.2013.)

2013. (i kasnije) više nema natjecanja učenika u esperantu u Kostreni

Međunarodna esperantska književna nagrada Zdravku Selešu

Zagreb - predavanje o počecima esperanta u Hrvatskoj (1889,1908)

Sisak - predavanje u gradskoj knjižnici 13.veljače 2013.

Varaždin - predavanje na gimnaziji 25.siječnja 2013.

Petrinja - predavanje na učiteljskom fakultetu 24.siječnja

10.2.2013. Veliki karneval u Rijeci - sudjelujte u esperantskoj skupini!

Proslava Zamenhofovog dana u Hratskoj 2012

O kongresu esperantskih željezničara 2012. u Herzbergu (Z.Hinšt)

28.9.2012.   Mali jubilej esperanta u Rijeci

15.9.2012.  U Hrašćini susret esperantskih pisaca

26.7.2012  Esperanto slavi 125. rođendan

14.7.2012. Osnovan esperantski klub u Križevcima

1.6.2012 Izašao iz tiska "Šegrt Hlapić" na kineskom preko esperanta

26.4.2012 Radio Student "Bez para do Zanzibara" - nastupa Tina Tišljar
29.3.2012 Radio Student "Bez para do Zanzibara" - nastupa Djivo Pulitika

18-20.5.2012 Na esperantskom natjecanju po prvi put i Šibenčani

18-20.5.2012 Kostrena (Rijeka)- Natjecanje učenika RH u esperantu

4.4.2012 Ugovor ED Rijeka i Saveza izviđača o hostelu Esperanto

Sto godina od rođenja Tibora Sekelja - esperantista, putnika, novinara

19.2.2012. Veliki karneval u Rijeci - sudjelujte u esperantskoj skupini!

Aktivnosti KEl-a u Umagu i Šibeniku  09.12. 2011. + 14.1.2012

18.12.2011. Osnovan esperantski klub u Petrinji

1.12. 2011. Predavanje u Europskom domu o malim jezicima u EU 

10. Kongres hrvatskih esperantista - Koprivnica, 22-24.6.2012

14-16.10.2011.  MEVO (vikend-susret u Opatiji i Lovranu)

17.9.2011.  U Hrašćini susret esperantskih pisaca

1-6.8.2011.  U Staroj Sušici 12. susret mladih esperantista MIRO

 9. Kongres hrvatskih esperantista - Bjelovar, 14-15.5.2011

Esperantska proslava 15.12.2010. u Židovskoj općini, Zagreb

Tečajevi esperanta u Križevcima (srpanj i kolovoz)

8. Kongres hrvatskih esperantista u Velikoj Gorici, 11.9.2010

4 tjedna učenja esperanta u francuskom dvorcu Grésillon 17.7-14.8
(ovdje pogledaj sam dvorac!)

REF 2010 - Susret esperantskih obitelji u Hrvatskoj 25.7-8.8

21-23.5.2010 Kostrena (Rijeka)- Natjecanje učenika RH u esperantu

Tiskan novi veliki rječnik hrvatsko-esperantski, siječanj 2010!

 Svečanost povodom Zamenhofovog dana u Zagrebu 22.12.2009.


17.10.2009. u Osijeku održan susret hrvatskih esperantista
pod nazivom "120 godina esperanta u Osijeku i Hrvatskoj"

17.10.2009 - Promocija knjige "Pet latica iz Osijeka" 
17.10.2009 - U Osijeku svečano otvorena Esperantska ulica

11.9.2009 - Riječki esperantisti preuzeli brigu za grob prve hrvatske esperantistice Marije Pilepić u Opatiji, uredili ga i stavili dvojezičnu ploču s njenom fotografijom

*    *    *

18-20.9.2009.  U Hrašćini opet susret esperantskih pisaca
Preminuo Dalibor Brozović, predsjednik našeg Saveza 
"Kalendulo" javni poziv ("Tempo", travanj 2009) (esp.) 
Izvješće o radu ED "Bude Borjan" Zagreb u 2008. (esp.) 
"Kalendulo" nagrađuje zaslužne HR-esperantiste (esp.) 
22.12.2008. Osijek dobio ulicu nazvanu po esperantu !!!
13.12.2008. Svečana sjednica u staroj gradskoj vijećnici u Zg
7-8.11.2008. Simpozij o esperantu na Filozof.fakultetu u Zg
Veliki rje
čnik esperantsko-hrvatski (Lucija Borčić)!
Novi esperanstki časopis iz Osijeka "Osječko zvono"
15-17.8.2008.  U Hrašćini susret esperantskih pisaca
2-8.8.2008.  U Dugoj Resi susret mladih esperantista MIRO
31.5.2008.  U Hrašćini 257. obljetnica hrašćinskog meteorita
21.2.2008.  Dan materinjeg jezika u Velikoj Gorici

Grupni odlazak na Svjetski kongres u Rotterdam u srpnju
 


GRANDAJ  JUBILEAJ  FESTOJ

ĈIUJ  JUBILEOJ de Esperanto en Kroatio  2007-2009

*      *      *

2009, 17 okt - Festo de 120 jaroj de Esperanto en Osijek
(la unuaj esperantistoj en Kroatio kaj sudorienta Eŭropo)

2008 - 100-jara jubileo de kroata esperanta movado; granda arta spektaklo en la koncertejo "Lisinski" en Zagreb

Novembro 2008 -  Scienca simpozio pri Esperanto en zagreba  Filozofia fakultato

13.12.2008. Solena kunsido de KEL en la Malnova Urba Konsilantarejo en Zagreb (centjariĝo de Esp-o en Kroatio)

Junio 2008 - Ekspozicio de esperantaj libroj
en  Nacia kaj Universitata Biblioteko en Zagreb

2008 - Ekspozicio pri Esperanto en la banko Volksbank
2007 - 50 jaroj de Studenta Esperanto-Klubo en Zagreb
2007 - 100 jaroj de la unua klubo en Kroatio (en Rijeka)


PROSLAVA  VELIKIH  GODIŠNJICA

SVE VELIKE  GODIŠNJICE  esperanta u RH 2007-2009

*      *      *

17.10.2009 - Obilježavanje 120 godina esperanta u Osijeku
(prvi pojedinci esperantisti u Hrvatskoj i šire)

2008.  Sto godina hrvatskog esperantskog pokreta;
velika priredba u dvorani "Lisinski" u Zagrebu

7-8.11.2008. Znanstveni simpozij o esperantu na Filozofskom fakultetu u Zagrebu

13.12.2008. Svečana sjednica u Staroj gradskoj vijećnici u Zagrebu povodom stoljetnice esperanta u Hrvatskoj

Lipanj 2008 - Izložba esperantskih knjiga u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu
2008 - Izložba o esperantu u banci Volksbank u Zagrebu
2007 - 50 godina Studentskog esperantskog kluba u Zagrebu
2007 - 100 godina esperanta u Rijeci (prvi klub u Hrvatskoj)


DIVERSAĴOJ

RIJEKA ANGULO - ĉio pri Esperanto en Rijeka
KROATA LITERATURO en ESPERANTO
OSIJEKA KVINOPO 1889- Unuaj kroataj esperantistoj!

Kroata tradicia kanto (en esperanta traduko de unu svedo!)

Rememoroj de Ivo Borovečki el 2003. pri la Universala Kongreso
de Esperanto en Zagreb en 1953 (kroatlingve)

Karavanoj el Kroatio al Universalaj Kongresoj

Esperantaj verkistoj renkontiĝas en Kroatio
MKR - Montkabana RenkontiĝoOrganizantoj
MIRO - Internacia junulara aranĝo +
Organizantoj

Ktp  (muziko,  la voĉo de Zamenhof,  la ludo Vortumo)
Projekto "Hlapić" en Esperanto kaj per Esperanta  
Esperanta televido (Interreto, por rapida komunika linio)

"Tempo" - organo de KEL                Novaĵoj-KEL  

Memoroj pri la Internacia Esperanto-Kampadejo en Primošten!


RAZNO

 RIJEČKI KANTUN - sve o esperantu u Rijeci
HRVATSKA KNJIŽEVNOST na ESPERANTU
OSJEČKA PETORKA 1889 - Prvi hrvatski esperantisti !

Dalmatinska pjesma na esperantu (prijevod jednog Šveđamina

Sjećanja Ive Borovečkog iz 2003. na Svjetski kongres esperantista u Zagrebu 1953.

Grupna putovanja  iz Hrvatske na svjetske esperantske kongrese

Susreti esperantskih pisaca u Hrv.zagorju
MKR - Susret esperantista planinara + Stranice organizatora
MIRO - Susret mladih u Hrvatskoj +
Organizatori

Razno  (pjesme,  snimak Zamenhofova glasa, igra Vortumo)
Projekt "Šegrt Hlapić" na esperantu i preko esperanta 
Esperantska televizija   (Internet, ADSL)

"Tempo" časopis                   Novosti 

Stranica posvećena uspomeni na Primoštenski esperantski kamp!
 EǓROPA PROJEKTO DE KROATA ESPERANTO-LIGO

 EUROPSKI  PROJEKT  SAVEZA ZA ESPERANTO